Gröna wins visar ditt sänkta klimatavtryck

Gröna wins är vårt sätt att ge dig en enkel översyn på saker du gör eller kan göra för att konkret sänka ditt klimatavtryck. Vi mäter, informerar och hjälper dig hitta fler sätt att konkret sänka dina utsläpp av växthusgaser. 

Vad är gröna wins?

Varje gång du gör något som konkret bidrar till att minska dina utsläpp av växthusgaser (mäts i CO2e) får du en grön win i Dreamsappen. Det kan vara allt från stora saker som att byta till elbil, till småsaker som att äta vegetarisk lunch. Datan kommer från sparhack du aktiverat, eller gröna köp du gör med Dreamskortet. Wins hjälper dig upptäcka enkla vanor som kan hjälpa dig sänka ditt klimatavtryck och bidra till en friskare planet.

Klickar du på den detaljerade vyn av varje grön win kan du lära dig mer om hur CO2e-datan har beräknats av vår partner Greenly.

Hur hjälper Gröna Wins mig att göra mer hållbara val?

Har du någonsin tänkt på klimatnyttan av att minimera ditt matsvinn, eller att minska din elkonsumtion? Gröna wins är vårt sätt att visa effekten av de klimatsmarta val du redan gör i vardagen, och ge förslag på andra vanor du kan anamma för att ytterligare sänka ditt klimatavtryck. Med bättre förståelse för klimateffekten av olika val blir det lättare att fatta gröna beslut – till nytta för både dig, din plånbok och planeten.

Vad är CO2e?

Det finns många växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen men koldioxid (CO2) är den mest förekommande växthusgasen och även den största klimatboven. Därför är det vanligt att räkna om alla övriga växthusgaser i atmosfären till så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e). 

Beräkningarna av dina utsläpp i Dreamsappen räknar därför in alla olika växthusgaser och omvandlar dem till koldioxidekvivalenter för att du enklare ska kunna se en samlad siffra på ditt klimatavtryck.

Vad betyder sparad CO2e enligt vårt sätt att räkna?

Den totala CO2e-besparingen som visas som gröna wins i appen består av data från tre olika källor:

  1. CO2e som minskats från ditt individuella klimatavtryck. Med det menas aktiviteter som fortfarande innebär att lika stor mängd CO2e släpps ut ur ett globalt perspektiv, men att ditt eget bidrag till utsläppen minskar.
    Exempel: Du väljer att ta tåget istället för flyget, så du har sänkt dina egna utsläpp rejält, men givetvis går flyget även utan dig och släpper ut lika mycket. 
  2. CO2e som minskats eller undvikits globalt. Här syftas på aktiviteter du gör som direkt leder till att lägre eller ingen CO2e släpps ut i atmosfären.
    Exempel: Du byter från fossilbil till elbil och sänker på så sätt direkt din klimatpåverkan. Eller så bidrar du till gröna energiprojekt och hjälper på så sätt till att minska den del av koldioxidutsläpp som planeten inte kan ta hand om.
  3. CO2e som har eliminerats. Denna källa till data syftar på aktiviteter som tar upp CO2e från atmosfären.
    Exempel: Bidrag till teknik för direkt koldioxidavskiljning eller koldioxidinfångning. (Dreams erbjuder för närvarande inte möjlighet att bidra till detta).

Hur spelar mitt individuella klimatavtryck roll även om det inte direkt minskar utsläppen (punkt 1 ovan)?

Ju fler vi är som gör klimatsmarta val, desto större nytta gör vi för planeten. Vi tror att om vi kan få så många som möjligt att sänka sitt individuella klimatavtryck kan vi ändra normer och minska efterfrågan på produkter med höga utsläpp. På så sätt kommer utbudet på sikt att minska av de icke efterfrågade produkterna som är sämre för klimatet. 

Detta är också viktigt när man pratar om finansiella produkter, för som individ kan du påverka den globala ekonomin genom att fatta ett medvetet beslut om att placera dina pengar där de gör mindre skada.

Hur beräknas CO2-besparingen?

För att kunna beräkna koldioxidutsläppet för ett cafébesök, att köpa en tröja eller handla i mataffären behövs trovärdig historisk data över utsläppen från olika typer av produkter och tjänster för att basera beräkningarna på. Den delen står vår partner Greenly för. 

Är beräkningarna baserade på någon speciell metod eller standard?

Greenly, vår partner, har samlat in data om koldioxidutläpp från officiella databaser världen över och kategoriserat för att sen kunna göra kvalificerade uppskattningar av vad olika köp och vanor motsvarar i insparad CO2e jämfört med ett referensvärde. 

Metodiken som de använder sammanfattar alla utsläpp bakåt i värdekedjan och är just nu det mest tillförlitliga tillvägagångssättet för att uppskatta individers utsläpp på ett enhetligt sätt. 

Vår advisory board har också fått säga sitt när det kommer till hur vi mäter utsläppen och stöttar oss i beslutet att använda denna trovärdiga metodik från Greenly.

Hur exakta är uppskattningarna?

Vi uppskattar CO2e-siffrorna i appen med hjälp av vår partner Greenly och deras metodik som är en av de mest trovärdiga inom koldioxidberäkningar i nuläget. Vårt samarbete innebär att alla siffror om CO2e som du ser på olika ställen i appen har beräknats av dem och motsvarar på bästa sätt de utsläpp som vårt sätt att leva uppskattas orsaka.