Privacy Policy för Dreams Sustainable AB

Här får du information om hur Dreams Sustainable AB (“Dreams”) behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Dreams är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter inom sin verksamhet. Syftet med denna information är att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur vi delar uppgifter till andra, hur länge vi sparar personuppgifter, vilka dina rättigheter är samt hur du kan utnyttja dina rättigheter.

Ytterligare information kan komma att tillhandahållas vid behov när du ansöker om/nyttjar en specifik produkt eller tjänst.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är beroende av vilken produkt/tjänst du nyttjar. Nedan är exempel på de personuppgifter vi behandlar:

 • identifikationsinformation (till exempel namn, personnummer, IP adress)
 • kontaktinformation (till exempel e-post och e-mail adress, mobilnummer)
 • information från dina kontakter med oss (cookies, mejl, chat, telefonsamtal, korrespondens, inloggningsuppgifter eller dylikt)
 • information som du lämnar om dig själv (sparandemål, bilder som du laddar upp

2. Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter direkt om dig som kund eller potentiell kund (när du besöker vår webbplats, använder våra produkter och tjänster, deltar i en enkätundersökning) men även indirekt när en användare lämnar uppgifter om dig (i Delade Drömmar eller Gruppdrömmar).

När du tillhandahåller oss tredje parts personuppgifter, vänligen kom ihåg att informera dessa individer att vi behandlar deras personuppgifter och hänvisa dem till denna Information. Vi kommer även att tillhandahålla dem informationen om/när det är möjligt.

Vi kan även hämta in personuppgifter från de banker som vi samarbetar med och som tillhandahåller tjänster och produkter genom vår app.

3. Laglig grund och syften för vår behandling av din personuppgifter

Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

a. Fullgörande av avtal
Vi använder dina personuppgifter för att träffa och fullgöra avtal, bland annat för att:
• kunna tillhandahålla dig appen och de tjänster och produkter som du kan nyttja via appen
• identifiera dig som kund, kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig
b. Fullgörande av rättslig förpliktelse
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga skyldigheter som vi har enligt lagar och föreskrifter, bland annat:
• skatte- och bokföringslagstiftning
• för att besvara frågor och förelägganden från myndigheter
c. Berättigat intresse
Vi använder dina personuppgifter för att utveckla vår app och våra produkter och tjänster, hantera affärsrelationer med potentiella och existerande leverantörer och samarbetspartners, för kundundersökningar och marknadsföring och för att försvara våra legala rättigheter, bland annat gällande:

 • IT-system & beredskap och IT-säkerhet
 • statistik, tester och modeller för forskning och utveckling, med syfte att förbättra befintliga produkter eller utveckla nya
 • optimera och automatisera våra operativa processer
 • marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar

I varje fall efter avvägning av vårt intresse att hantera dessa personuppgifter gentemot ditt intresse av skydd av dina personuppgifter.Dina personuppgifter kan även komma att användas i avidentifierad form för statistiska ändamål och skickas till andra bolag som vi samarbetar med.
d. Samtycke
I vissa fall krävs och kommer vi i så fall att inhämta ditt samtycke för behandling av vissa personuppgifter, till exempel :
• om vi inte kan förlita oss på annan laglig grund (t ex vid eventuell marknadsföring av tredje parts produkter/tjänster),
• om vi behöver behandla dina uppgifter för något annat syfte än som angetts ovan i denna punkt 3, kommer du bli informerad samt, om nödvändigt, kommer vi inhämta ditt samtycke.

4.  Hur delar vi dina personuppgifter?

För att kunna fullgöra de syften som angetts ovan, kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande:

 • tjänsteleverantörer (t ex de banker som vi samarbetar med och som tillhandahåller produkter och tjänster via vår app, samt leverantörer av BankID, eller dylikt)
 • IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster
 • andra bolag inom vår koncern eller andra närstående bolag (vid gemensamma system och verktyg)
 • myndigheter, domstolar, nämnder och dylikt. vid föreläggande samt om lagligen tillåtet
 • advokater, förvaltare, revisorer och dylikt

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/ESS

Dina personuppgifter behandlas och lagras främst inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen har vi dock ett flertal leverantörer av olika tekniska tjänster som behandlar personuppgifter i USA. Samtliga dessa leverantörer har dock standardvillkor som säkerställer att de vidtar lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder vid all överföring till land utanför EU/EES med tillämpning av Dataskyddsförordningens bestämmelser. Om du önskar ytterligare information om sådana överföringar kan du kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter och hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt bokförings- eller redovisningslagen, i enlighet med våra riktlinjer för arkivering och gallring.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder som uppfyller vid var tid gällande legala krav för att skydda din integritet. Om vi anlitar någon annan part för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för, utförs det alltid med omsorg och i enlighet med  dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden.

7. Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att beställa ett registerutdrag avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av sådan information som du anser vara felaktig.
 • Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av sådan information som du anser vara felaktig eller som du anser saknar laglig grund för vår hantering. Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt andra lagar och föreskrifter.
 • Rätt till begränsning: Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt till invändningar: Du har rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer inte att påverka behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka nyttjandet av våra produkter/tjänster.
 • Rätt till dataportabilitet: På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt.

För att utnyttja någon av dina rättigheter, se kontaktuppgifter nedan i punkt 10.

Vi står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och du har också rätt att vända dig direkt till dem med klagomål, men vi uppmuntrar dig att i första hand kontakta oss för att hantera dina klagomål.

8. Cookies

I samband med att du besöker någon av våra hemsidor kan det hända att vissa personuppgifter hanteras av cookies. En så kallad cookie-fil är en textfil med information som används för att känna igen dig under kortare eller längre tid.

Cookies gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket är tidsbesparande för dig som besökare och ger en ökad funktionalitet. Med hjälp av cookies blir det dessutom enklare för oss att lära oss mer om våra besökares behov. Det ger oss bland annat statistik som vi kan mäta och använda för att förbättra våra webbplatser. Vi sparar aldrig någon personlig information om dig avseende dina besök på vår webbsida.I Din webbläsare kan Du välja att begränsa cookies samt välja att helt avstå från dessa. Detta kan dock påverka vissa funktioner i de tjänster som placerat cookien.

För ytterligare information om hantering av cookies hänvisas du till vår Cookie Policy.

9. Hur kan vi hålla dig uppdaterad vid förändringar gällande denna information?

I denna värld av ständiga tekniska framsteg och förändringar kan vi komma att behöva uppdatera denna information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer meddela på vår hemsida när väsentliga ändringar sker samt genom våra andra löpande kommunikationer med våra kunder.

10. Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter, eller vill utnyttja någon av dina rättigheter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@getdreams.com.

Dreams Sustainable AB, reg nr 559347-5535, är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Du kan skriva till oss på adress:

Kungstensgatan 21A, 113 57 Stockholm, Sverige

Denna information är senast uppdaterad den 8 maj 2023.